Betoog Woonvisie
Woonvisie is meerjarige beleidsnota, wordt gevolgd door uitvoeringsprogramma. Die heeft een kortere looptijd en daarmee is binnen de visie flexibiliteit –min of meer- gegarandeerd, of in elk geval mogelijk. Snel inspelen kan.

De nota is niet op alle punten even stevig met cijfers onderbouwd en gedocumenteerd, dat kan misschien ook nog niet. Best Open gaat ervan uit, dat dat voordat de uitvoeringsnota gereed is wel gebeurd is. Meten is weten. Denk daarbij bijv. aan een analyse van de uitgifte van startersleningen.
Een 1e uitwerkingsnota die we overigens van dit College nog mogen verwachten, nietwaar ?

Vrz, in de sessie is uitgebreid gesproken over het voorliggende voorstel. We gaan dat niet allemaal herhalen, maar een paar punten willen we nog wel extra aanstippen;
1. Levensloop bestendig bouwen is belangrijk, en wordt steeds belangrijker. We gaan er van uit dat vanaf nú alle (niet door individuele particulieren zelf gebouwde) woningen als zodanig worden uitgevoerd. Dat is in ieders belang, en met de juiste regelgeving zal het een feit zijn.
2. De doorstroming op gang brengen in de zin van ‘de juiste bewoners voor het juiste type huis’ loopt als rode draad door vele speerpunten. Hopelijk zijn we in staat daar sturing aan te geven. De aanwezigheid van voldoende huurwoningen in de vrije sector lijkt ons daarbij van groot belang.
3. Kleine woon-eenheden zullen (mede gezien de prognoses van de gezinssamenstelling) steeds belangrijker worden, en m.n. het langzaam vergrijzende centrum kan een impuls gebruiken op dat vlak. Kunnen we op de daargelegen inbreidingslocaties invulling of sturing aan te geven ? Een bruisend centrum, en zonder mensen geen feest. Het zijn quotes, maar we moeten daar wel iets mee doen…
4. Er zijn mogelijkheden op op “niet woningbouwlocaties” tijdelijk wonen toe te staan. We zien dat ondermeer in den Bosch ; een tijdelijke oplossing voor zgn. spoedzoekers. Best Open vindt dat ook in Best de mogelijkheid onderzocht moet worden op dit type voorzieningen om op korte termijn mensen van dienst te kunnen zijn. Tijdelijke huur-overeenkomsten zijn dan overigens mogelijk.
5. Duurzaamheid wordt in de visie meermaals genoemd, maar niet echt verder uitgewerkt. Best Open rekent er op dat dat in de uitvoeringsnota extra aandacht zal krijgen, en dat daaraan (in vervolg op de komende nota Duurzaamheid) stevige impulsen zullen worden gegeven. Dat laatste geldt overigens ook voor de duurzaamheids-problematiek voor de bestaande woningen.
6. Starterswoningen zijn meestal ‘maar’ éénmalig starterswoningen. Hoe kunnen we er met slimme constructies voor zorgen dat ook de 2e, 3e en misschien zelfs 4e bewoner als starter zo’n woning kan betrekken ?Vrz,
Het aanbrengen van heldere (misschien nieuwe?) fasering in de nieuwbouw-locaties is (om kannibalisme tegen te gaan) van groot belang. We begrepen uit de sessie dat overleg met ontwikkelaars en bouwers in het verleden niet tot resultaat heeft geleid. Bent U bereid om dit overleg opnieuw op te starten ? Het belang ligt (zo denken wij) niet alleen bij potentiële kopers en gemeente, maar ook bij de ontwikkelaars zelf.

Veel gemeenten in de regio zijn druk bezig met het samenstellen van woonvisies. Hoe verhoud de inhoud hiervan zich ten opzichte van de regionale afspraken of regionale visie op wonen. M.a.w. waarmee moeten of kunnen we rekening houden…gezien in het licht van de regionale samenwerking.
De vraag of onze visie en/of speerpunten tegenstrijdig kan zijn met een evt regionale visie is dan ook van belang, en de vraag wat leidend zal zijn lijkt ons logisch.

Kleine wooneenheden, de vraag neemt toe en zal nog toenemen. Zie het staatje met bijzondere doelgroepen. In principe zou elke kleine woning technisch gezien geschikt moeten kunnen zijn voor elke doelgroep.
De omgeving waarin de woning staat , zeg maar de sociale inbedding , zal bepalen voor welke doelgroep de geschiktheid het grootst zal zijn.

Laten we niet vergeten dat vraaggericht bouwen niet alleen geldt voor de vraag van inwoners of potentiële inwoners, maar ook voor de belangrijke vraag; waar hebben we als Best, als leefgemeenschap behoefte aan om in de nabije én in de verre toekomst een gezonde en evenwichtige leeftijdsopbouw en mix van inwoners binnen onze gemeentegrenzen te hebben! Een deel van de gemeentelijke voorzieningen staat of valt bij de aanwezigheid van inwoners (of zo u wil; doelgroepen) voor wie de voorzieningen met name bestemd zijn. Laten we onszelf in dat opzicht gezond houden.
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews