Regie gevraagd deel 2
In het eerste deel van mijn stukje ‘Regie gevraagd’ uitte ik mijn zorgen over de ontwikkelingen in Batadorp. Ik was vooral verontrust omdat de, door het college gevolgde, aanpak tot tweespalt tussen de bewoners van Batadorp zou kunnen leiden. Zoals u in de editie van Groeiend Best van vorige week hebt kunnen lezen, waren mijn zorgen terecht.

Voor Batadorp moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Hierin is opgenomen dat Batadorp zal worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Donderdag 29 januari was er een bijeenkomst waarin de plannen zouden worden toegelicht. De bewoners van Batadorp waren in grote getale aanwezig en lieten zich niet onbetuigd. De grieven van veel aanwezigen richten zich met name op de procedure die was gevolgd om tot de voorgelegde plannen te komen. Ondanks eerdere toezeggingen waren er onvoldoende inspanningen gedaan, door het gemeentebestuur, om draagvlak te krijgen voor de plannen. Leden van een in het leven geroepen klankbordgroep voelden zich beknot in hun taak omdat ze de voorstellen niet mochten bespreken met andere bewoners. Kortom, door gebrek aan regie, een gemiste kans.

De journalist van Groeiend Best schrijft, terecht, dat de gemeenteraad een zware taak wacht bij het bespreken van de plannen voor Batadorp. Een goed gemeentebestuur betrekt bewoners vooraf bij haar plannen en kiest niet voor een formele weg waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend, bezwaar kan worden gemaakt en allerlei andere juridische stappen moeten worden gezet. Dit kost de gemeenschap onnodig geld. Geld dat aan betere zaken kan worden uitgegeven. Eigenlijk kan de raad het nu nooit meer goed doen bij de behandeling van de plannen voor Batadorp. De beste optie lijkt vooralsnog om de plannen niet in de raad te behandelen, maar het college op te dragen om toch eerst de dialoog aan te gaan met de bewoners van de karakteristieke Batadorp-woningen en de overige bewoners van Batadorp. Tijdens die dialoog zal worden besproken hoe de kenmerkende waarden, die Batadorp zonder meer heeft, kunnen worden behouden.

Wat mij nog het meest verontrust is dat er, voorafgaande aan de bijeenkomst, duidelijke signalen aan het college zijn gegeven dat de bewoners niet tevreden waren over de gevolgde aanpak. Door niet te verschijnen en het, ondankbare, werk aan een goedwillende ambtenaar over te laten, heeft het college laten zien dat ze nog weinig begrijpt van bewonersparticipatie.

Door op 19 maart op Best Open te stemmen kiest u voor een partij die keuzes durft te maken en die weet hoe zaken moeten worden aangepakt, in het belang van Best.

Veronique Zeeman,
lijsttrekker Best Open
veronique.zeeman@best-open.nl

Geplaatst op 07 Feb 2014 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews