Doorpakken of puinruimen ?
In gemeenteland is het gewoonte om het laatste volle jaar voor de verkiezingen te zien als “oogstjaar”. Coalities hebben twee jaar de tijd gehad hun ambities voor te bereiden. In het laatste jaar, 2013, kan er geoogst worden en in 2014 verantwoording afgelegd naar de kiezer. Wordt het “doorpakken of puinruimen”?
Wat is het beeld in Best nu ? De programmabegroting geeft het heel kernachtig weer. Lees en tel met me mee: ”In 2013 zal voortvarend uitvoering worden gegeven aan beleid dat in voorgaande jaren is vastgesteld, zoals o.a. WMO-nota, nota Werk en Inkomen, Cultuurnota, nota gezondheidsbeleid, het milieubeleidsplan, het groenbeleidsplan, het beleidsplan energie- en materiaaltransitie en enkele meerjarige onderhoud- en beheerplannen. En dan komt het: Het zal er op aankomen om deze ambitieuze plannen met de beschikbare middelen en menskracht ook daadwerkelijk tot stand te laten komen.”
Inderdaad, nota’s zijn geen zelfrijzend bakmeel, die vanzelf en in stilte hun werk doen. In nota’s kun je niet wonen, leven ,groeien of werken. Nota’s vragen om handjes, om daadkracht, centjes en vooral om draagvlak!
Het zou niet eerlijk zijn te zeggen dat er niets tot stand gekomen is:
- De Eindhovenseweg is vernieuwd (kosten € 7 mlj);
- Sportpark Leemkuilen gerenoveerd (€ 5mlj);
- Een dure en met veel rumoer omgeven afslanking van het ambtelijk apparaat is van start gegaan;
- Een aantal starterswoningen is gebouwd (…)
- De molen is klaar maar nog niet verhuurd (€1 milj).
Kortom, klaar, maar ook een forse aanslag op onze reserves. Daarover later meer.
We hebben, net als alle voorgaande jaren, een sluitende begroting, maar een sluitende begroting betekent nog niet dat Best voldoende op de toekomst is voorbereid. Integendeel. Onze positie is fors verslechterd, want vanaf 2014 heeft Best een oplopend structureel tekort van 1 tot 1,4 milj €! Alleen al om die reden zijn nieuwe bezuinigingen onontkoombaar!
Dit is waar Best Open al bang voor was toen wij vroegen om het besluit van 4 x €200.000,- voor Brainport aan te houden, de Slowlane niet door te laten gaan, of vragen te stellen bij het in een opwelling afschaffen van de hondenbelasting. Want de ruimte om te bezuinigen wordt steeds kleiner. Onze sociaal-culturele voorzieningen zijn al kaalgeplukt. En daar over heen komt nu het Kabinet met ongehoorde bezuinigingen, met grote gevolgen voor duizenden kwetsbare burgers in Best.
Voorzitter, vanwege de beperkte tijd ga ik in op twee risico dossiers : onze grondpositie en het sociale dossier.
Onze grondposities vormen een echt hoofdpijndossier. Vorig jaar moesten we al €13 mlj aan ons vermogen onttrekken. Wat heeft Best aan een sluitende begroting als tegelijkertijd ons vermogen verdampt door problemen met onze grondposities? Zeker als ik zie dat we voor molens, sportparken of wegen ruim € 13 mlj uit onze spaarpot gehaald hebben. En het eind is nog niet in zicht. Voor Slowlane zijn we opnieuw, zoals gezegd, voor miljoenen risicovolle investeringsverplichtingen aangegaan. Waarom geldt hier niet : Realisme in Ambitie?
Via een motie heeft Best Open aangedrongen om alles in het werk te stellen om het plan hiervoor nog voor 1 februari 2013 aan de Raad aan te bieden.
En dan het sociale dossier. We zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van een culturele hotspot. Met het ’on hold’ zetten van de plannen voor het Centrum vraagt Best Open het college wat dat betekent voor het betreffende onderzoek. Voor de financi´¿½le dekking hebben wij een voorstel beschikbaar.

Voor de rest van het sociale dossier dreigen we op achterstand te komen. Kijk hoe Eindhoven al bezig is met de kanteling van z’n zorgstructuur naar de wijken. Maar wat is het beeld in Best zelf?
De Omslag, die een centrale rol zou kunnen spelen in de toekomstige zorgtaken, is ontmanteld. De doorontwikkeling van Bestwijzer en Bestse Betsy met het oog op de decentralisatie is nog steeds een papieren werkelijkheid. De fusie tussen Welzijn Best Oirschot en Todo vreet van de participanten geld en energie, en dreigt de gemeente daarin steeds meer deel van het probleem te worden. En integrale wijkontwikkeling, waar we als gemeente ooit voorop lagen, is terug bij af! Hoe de gemeente zich voorbereidt op de komst van Passend Onderwijs voortbouwend op onze prachtige pilot met De Rungraaf, is niet bekend.

Best Open hamert er dus op dat we ons grondiger moeten voorbereiden op de komende decentralisaties. Met Rutte 2 wordt dat alleen maar urgenter. Het over te hevelen pakket wordt steeds omvangrijker, de middelen dramatisch minder. En dan de draconische maatregelen die vele duizenden Bestenaren direct raken : ouderen , zoals de sterk groeiende groep van mensen met dementie waarvoor geen dagopvang meer is; ouderen die hun huishoudelijke hulp kwijtraken, of kinderen en jeugdigen en hun opvoeders die we niet tijdig een helpende hand kunnen bieden. Met nog meer nadruk herhaal ik wat ik hier vorig jaar letterlijk zei :”Een ongekende , nieuwe verantwoordelijkheid voor mensen en geld komt op ons af. Gemeenten die hun sociale goud koesteren zijn de winnaars van morgen. Nu nadenken over welke uitvoeringsstructuur daarvoor nodig is, welke van onze voorzieningen daar het beste bij passen of passend gemaakt moeten worden en of we dat alleen kunnen of samen met andere gemeenten, wat luxe of franje is: dat is de belangrijkste opgave voor nu en de komende jaren.”.
Ttegen deze achtergrond kunnen we het ons niet permitteren gewoon te wachten tot de bui losbarst. Of dit maar over de verkiezingen heen tillen. Deze uitdaging is ook te groot en te belangrijk voor velen in Best dat we dit niet moeten monopoliseren of profileren binnen oppositie- of coalitiekaders. Dit vraagt een serieuze, raadsbrede aanpak. Best Open stelt de Raad voor een task-force in te stellen met deelname vanuit alle partijen en ondersteund door een kwalitatief sterke ambtelijke groep. Desgewenst en waar nodig met externe ondersteuning. Deze taskgroep heeft als taak om , in samenspraak met het maatschappelijk middenveld te inventariseren wat de gevolgen zijn van de boven geschetste decentralisatieplannen en wat de kansen en bedreigingen voor Best zijn. Dit alles moet leiden tot een breed gedragen plan van aanpak, te behandelen in samenhang met de begroting 2014 en volgende jaren. Dit voorstel past uitstekend in het nieuwe coalitieakkoord waar staat:” Beleid en uitvoering in het sociale domein zal de komende jaren-nog meer dan nu (mogelijk is),worden gekenmerkt door een integrale aanpak en een snelle en effici´¿½nte werkwijze”.
Alvast een paar suggesties. Er is door het College een nota accommodatiebeleid aangekondigd. Best Open stelt voor een verbinding te leggen met de verwachte terugloop van ruim 30 % in het onderwijs. Er komt veel ruimte vrij in scholen. Dan ligt het voor de hand te kijken hoe we deze ruimte goed kunnen benutten voor onze nieuwe zorgtaken van begeleiding, verzorging en dagopvang. Zeker voor de doelgroep kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie en hun mantelzorgers. Sterk wijkgebonden. En dus ook via een revitalisering van integrale wijkontwikkeling. Het “Brede School” concept past daar prima in.
Best heeft de laatste jaren fors bezuinigd op z’n sociale infrastructuur. De trots van Best: z’n sterke sociale structuur, is daarmee verzwakt. Juist omdat verzuimd is een nieuw perspectief te bieden en daarvoor draagvlak te zoeken bij het maatschappelijk middenveld. Alleen met een sterke sociale structuur, met een vitaal en gerespecteerd maatschappelijk middenveld, kunnen wij de aanslag op kwetsbare burgers de komende jaren nog opvangen.
Geplaatst op 13 Nov 2012 door Best Open
Content Management Powered by CuteNews