Paul van Mossel geinstalleerd als burgerlid voor Best Open


Op maandag 25 juni is Paul van Mossel geinstalleerd als burgerlid voor Best Open. Op de foto heeft Paul zojuist de eed afgelegd tegenover waarnemend burgemeester Ubachs.
Geplaatst op 27 Jun 2018 door Best Open


Fred Hermans geinstalleerd als burgerlid.


Op maandag 7 mei is Fred Hermans geinstalleerd als burgerlid voor Best Open. Op de foto legt Fred de belofte af tegenover waarnemend burgemeester Ubachs.
Geplaatst op 08 May 2018 door Best Open


Fractieleden beedigd
Tijdens de raadsvergadering van 29 maart zijn de leden van de nieuwe gemeenteraad beedigd. Zo ook de leden van de fractie van Best Open, die na afloop een selfie maakten.

Geplaatst op 30 Mar 2018 door Best Open


Afscheid burgerleden
Aan het begin van de raadsvergadering van 12 maart werd er afscheid genomen van de burgerleden. Voor Best Open hebben Fred Hermans, Paul van Mossel en Hans Berkers zich in de achterliggende raadsperiode ingezet voor het wel en wee van de inwoners van Best. Na de gemeenteraadsverkiezingen willen zij dit graag voortzetten. Alle drie staan ze op de kandidatenlijst.Op de foto v.l.n.r.: Fred Hermans, Paul van Mossel, Hans Berkers
Geplaatst op 13 Mar 2018 door Best Open


Samenwerking politieke partijen
De goede samenwerking van de politieke partijen zet zich ook voort bij het plakken van de verkiezingsposters.
De plakploeg van Best Open heeft de loshangende affiches van onder meer VVD en CDA opnieuw aan de verkiezingsborden bevestigd.
Een samenwerking die navolging verdient?

Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Best Open op bezoek bij Archipel
Best Open (fractie, leden, lijsttrekker Veronique Zeeman en wethouder Marc van Schuppen) bezochten "de Archipel" in Best om, onder genot van een kopje koffie of thee met een lekker gebakje, met de bewoners van gedachten te wisselen.
De druk bezochte bijeenkomst was geanimeerd. Best Open werd hartelijk ontvangen door de bewoners.
Zaken zoals veiligheid in het Centrum Best, zorg en wonen in de Archipel, maar ook verhalen “van vroeger” zorgden voor een goede sfeer, waarop zowel de bewoners als Best Open met plezier naar terugkijken.

Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Betoog sociaal domein
Zoals bekend heeft Best een fors financieel tekort binnen het Sociaal Domein en met name binnen de jeugdzorg wordt het budget fors overschreden. Het College legt de Raad nu een aantal maatregelen voor die worden gezien als beheersmaatregelen. Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Best binnen het vastgestelde budget blijft.

Er spelen rondom dit tekort binnen het Sociaal Domein naar de mening van Best Open verschillende zaken.
Je kunt dit tekort alleen benaderen vanuit de financiële kant maar Best Open wil er ook inhoudelijk naar kijken. We moeten nu na bijna 3 jaar decentralisatie een pas op de plaats maken.
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Betoog begroting 2018
Voor ons ligt de begroting 2018 en verder. Deze begroting en het gesprek erover wordt met name beheerst door het tekort binnen het Sociaal Domein, daar kom ik straks dan ook op terug.

Eerst even wat algemeenheden.

De begroting, is afgezien van het Sociaal Domein niet echt spannend. Moet dat dan, nee hoor, een degelijke begroting waarin alles klopt is fijn!

Deze begroting klopt ons inziens met het beleidsakkoord en we zien dat veel beleid is uitgezet en ontwikkelt. De begroting is de financiële vertaling van dat beleid en daar zien we dus weinig verrassingen.
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Betoog bestuurlijke toekomst Best
Vanavond sluiten we een zeer belangrijk hoofdstuk af voor de bestuurlijke toekomst van Best. Afsluiten, nou ja, eigenlijk begint het pas.

Het is wel de afsluiting van een traject dat we als Raad van Best zo zorgvuldig mogelijk hebben gelopen. Zoals bekend heeft de provincie aan de gemeenten gevraagd om zich te beraden over de bestuurskracht van hun gemeenten, middels het programma Veerkrachtig bestuur.
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Omgevingsdialoog
DE ZWIJGENDE MEERDERHEID OF LUIDRUCHTIGE BEZWAARMAKERS..….

U kent het misschien nog van 'vroeger', het gemeentelijk informatiebord op het Raadhuisplein. Elke week werden de openbare bekendmakingen opgehangen zodat iedereen kon zien welke aanvragen bij de gemeente waren binnengekomen. Natuurlijk las niet iedereen die informatie en zo kon je verrast worden door nieuwe 'ontwikkelingen' of zelfs door plannen van je buurman. Boze tongen beweerden in die tijd dat bepaalde aanvragen expres in de vakantie werden opgehangen "zodat er geen bezwaren zouden kunnen komen", wat natuurlijk niet zo was. Aan formele procedures hangen immers formele termijnen.
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Prikkelarme kermis
Kermis in Best, voor velen een mooie start van de vakantie. Attracties en belevenissen waarvan je de rest van het jaar bij hoge uitzondering kunt genieten zijn dan te vinden in ons eigen dorp. En hoe. Hoog, hard, snel, donker, eng, zwaaien, draaien en tussendoor wat lekkers op terras of aan de kraam. De kinderen gaan opgewekt naar huis na nieuwe (soms spannende) belevenissen en zijn meestal een knuffel of een speeltje rijker. Voor bijna elk wat wils. Bijna….

Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Betoog Woonvisie
Woonvisie is meerjarige beleidsnota, wordt gevolgd door uitvoeringsprogramma. Die heeft een kortere looptijd en daarmee is binnen de visie flexibiliteit - min of meer - gegarandeerd, of in elk geval mogelijk. Snel inspelen kan.

De nota is niet op alle punten even stevig met cijfers onderbouwd en gedocumenteerd, dat kan misschien ook nog niet. Best Open gaat ervan uit, dat dat voordat de uitvoeringsnota gereed is wel gebeurd is. Meten is weten. Denk daarbij bijv. aan een analyse van de uitgifte van startersleningen.
Een 1e uitwerkingsnota die we overigens van dit College nog mogen verwachten, nietwaar?
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Betoog Brainport Duurzaam Slim verbonden
Best is onderdeel van de regio, en als zodanig beseft Best Open terdege dat we letterlijk deel uit maken van de vervoers- en mobliteitsproblematiek in Zuid-Oost Brabant, regio Eindhoven meer specifiek. Binnen de MRE (21 gemeenten) en Veghel wordt daar nu samenhangend beleid op gemaakt. Onder de noemer “Brainport Duurzaam Slim verbonden” wordt getracht hier handen en voeten aan te geven.
Geplaatst op 04 Mar 2018 door Best Open


Best Open loopt mee (Samenloop voor Hoop 2014)
Geplaatst op 17 Sep 2014 door Best Open


Verkeersveiligheid W. de Zwijgerweg niet gebaat bij opheffen zebrapaden
Alweer houden de zebrapaden (of liever het opheffen ervan) de gemoederen flink bezig in Best. Eerst was het verdwijnen van de oversteekplaatsen in het Centrum en Wilhelminadorp de reden van verbazing, nu zijn heel veel bewoners, met name ouders, in Wilhelminadorp en Naastenbest ongerust. De oversteekplaatsen op de Willem de Zwijgerweg zijn sinds kort opgeheven, foetsie, weg.
Geplaatst op 25 May 2014 door Best Open


Marc van Schuppen koninklijk onderscheiden
In de laatste Raadsvergadering van deze Raadsperiode op 25 maart 2014 is afscheid genomen van een naar verhouding groot aantal Raadsleden. Marc van Schuppen, jarenlang vanaf de oprichting in 1998 raadslid voor Best Open, is daarbij koninklijk onderscheiden. Hij kreeg staande de vergadering de onderscheiding opgespeld door burgemeester Anton van Aert.

Geplaatst op 25 Mar 2014 door Best Open


Zorgen in Best: zijn we er klaar voor?
Het is al heel lang bekend: er komt volgend jaar een groot aantal belangrijke taken van de rijksoverheid naar onze gemeente toe. Wij worden verantwoordelijk voor Jeugdzorg, voor begeleiding en ondersteuning van kwetsbare burgers en voor uitvoering van de Participatiewet. Hiermee is veel geld gemoeid. Helaas krijgt de gemeente fors minder geld: 40 % minder voor huishoudelijke hulp, 25 % minder voor begeleiding en (oplopend) 15 % minder voor Jeugdzorg. Een bezuiniging dus op groepen mensen die kwetsbaar zijn en hulp hard nodig hebben. Zoals mensen met dementie of mensen die hulp in de huishouding nodig hebben omdat ze het alleen niet meer trekken.
Geplaatst op 28 Feb 2014 door Best Open


Regie gevraagd deel 3: de Vleut - Best-Oost
'Verbeteren communicatie met de inwoners en verhogen betrokkenheid burgers. Inwoners van Best in een vroegtijdig stadium betrekken bij beleidszaken en ze tijdig en adequaat informeren, gebruik makend van moderne technologie'. (Bron: coalitieprogramma 2010).
Zoals u ongetwijfeld weet rommelt het in Best Oost. Om de natuur en natuur-beleving te stimuleren gaat er gebouwd worden, fors verbouwd worden. Nee, er komen geen huizen, kantoren, wegen en dergelijke. Er komt een zogenaamde 'poort naar het Groene Woud', het kostbare en kwetsbare natuurgebied dat ligt tussen - zeg maar - Best, Den Bosch en Tilburg. Natuurbehoud, natuurbeleving, natuureducatie zijn de termen die je om de oren vliegen. De Provincie trekt daar miljoenen Euro’s subsidie voor uit en de Vleut is in de prijzen gevallen. Ook het SRE trekt de portemonnee. Prachtig toch, zult U denken en dat in deze tijd!
Geplaatst op 25 Feb 2014 door Best Open


Ongeluk in Best leidt tot vragen
Overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van zaterdag 8 februari 2014:

BEST: Een automobilist is donderdagavond rond 19.30 uur op de Oirschotseweg in Best op een van de onlangs geplaatste ‘verkeersremmers’ gebotst. Reden voor Best Open om burgemeester en wethouders van Best raadsvragen te stellen over de verkeerssituatie.
Bij het ongeluk speelt mogelijk mee dat de bestuurder door de regen last had van slecht zicht. Volgens Best Open zijn er al meer ongelukken gebeurt op dit punt.
Geplaatst op 08 Feb 2014 door Best Open


Regie gevraagd deel 2
In het eerste deel van mijn stukje ‘Regie gevraagd’ uitte ik mijn zorgen over de ontwikkelingen in Batadorp. Ik was vooral verontrust omdat de, door het college gevolgde, aanpak tot tweespalt tussen de bewoners van Batadorp zou kunnen leiden. Zoals u in de editie van Groeiend Best van vorige week hebt kunnen lezen, waren mijn zorgen terecht.

Voor Batadorp moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Hierin is opgenomen dat Batadorp zal worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Donderdag 29 januari was er een bijeenkomst waarin de plannen zouden worden toegelicht. De bewoners van Batadorp waren in grote getale aanwezig en lieten zich niet onbetuigd. De grieven van veel aanwezigen richten zich met name op de procedure die was gevolgd om tot de voorgelegde plannen te komen.
Geplaatst op 07 Feb 2014 door Best Open


Centrum Best is van ons allemaal . . . . .
Er wordt al lang, veel te lang, gesproken over wenselijke en soms noodzakelijke aanpassingen in het centrum van Best. Met die geschiedenis ga ik u niet meer vermoeien.
Wel wordt het steeds duidelijker dat er druk op de ketel komt; inwoners hebben echt behoefte aan gezellige activiteiten. Denk maar eens aan de successen van o.a. BestLekker, BestGezellig met o.a. de ijsbaan, een prachtig DickensFestijn en alle drukbezochte activiteiten in de bib. Bezoekers, ondernemers en organisatoren zijn toe aan een centrum dat zich, naast het winkelen, leent voor "funshopping" en een soort van "recreatie".
Geplaatst op 05 Feb 2014 door Best Open


Regie gevraagd
Vanuit de rijksoverheid worden taken overgedragen aan gemeenten. Dat gaat ook gepaard met bezuinigingen. De tijd dat de burger zich van alles en nog wat bij de overheid kon melden voor ondersteuning is grotendeels voorbij. Door deze ontwikkelingen zal de verstandhouding tussen de lokale overheid (de gemeente) en haar inwoners ook moeten veranderen. Dit vraagt iets van beide partijen.
Geplaatst op 20 Jan 2014 door Best Open


Aandacht voor het MKB
In oktober stelde Best Open een aantal vragen aan het college naar aanleiding van een onderzoek naar de tevredenheid van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Best. Uit dat onderzoek bleek dat Best op de 57e plaats staat op een ranglijst waarop 67 gemeenten voorkomen. Voor Best Open en ongetwijfeld ook voor het MKB in Best, een teleurstellend resultaat. Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat Best in een eerdere meting op de 42e plaats stond. Bovendien is er de afgelopen jaren behoorlijk geďnvesteerd, door de gemeente, om de positie van het MKB te verbeteren.
Geplaatst op 19 Dec 2013 door Best Open


Kaderbrief 2014 : keerpunt in zicht?
De Kaderbrief 2014 is een bijzonder document. Enerzijds vormt het de weerslag van een rijk verleden. Veel uitgaven hebben zich de laatste jaren nog bewogen op het niveau van het rijke Best, rijk door met name de opbrengsten van de bouwgronden en alles wat daar aan vast zit, als leges, huizenaantallen en groei van aantallen bewoners. Zuinig zijn we niet geweest. Voorbeelden?
- de meest optimale variant bij de vernieuwing van onze sportvelden;
- de meest dure variant bij de Eindhovenseweg-zuid;
- de keuze voor de dure Slow-lane variant;
- de extra Boa;
- de vierde wethouder;
- de bijdrage voor Brainport van 4 x€ 200,000,-;
- de afschaffing van de hondenbelasting;
- de molen; etc.
Geplaatst op 09 Jul 2013 door Best Open


Diftar: een gouden deal?
Het College is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Een van de voorstellen is het invoeren van DIFTAR. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet of per kilo afval in de container. Hiermee wil het college bewerkstelligen dat u uw afval nog meer gescheiden aanbiedt. Daarvoor krijgt u er nog een container bij. Ook oud papier, nu nog een aardige bijverdienste voor clubs en verenigingen, gaat onder dit systeem vallen. Door de invoering van DIFTAR kunnen de kosten van verwerking en daarmee de afvalstoffenheffing omlaag. Dat voordeel blijft niet voor u. Want tegelijk kan, aldus het College, de onroerend zaak belasting met 9 % omhoog. Uw netto-lasten zouden dan gelijk blijven. Een goede deal?
Geplaatst op 07 Jun 2013 door Best Open


VAN RAAK : belabberde communicatie binnen de coalitie
Een warrige besluitvorming over een belangrijk onderwerp. Dat was na afloop de mening van menig Raadslid en veel toehoorders.
Wat was er aan de hand? De Raad boog zich over een aanpassing in het bestemmingsplan van bedrijventerrein ’t Zand. Een bedrijventerrein dat een behoorlijke facelift moet gaan krijgen en waar al veel geld geďnvesteerd is in het wegsaneren van daar niet meer in passende bedrijven.
Geplaatst op 15 Feb 2013 door Best Open


ZininC blijft -in aangepaste vorm- toch bestaan.
Halfslachtige bezuinigingen, het blijft wringen. Alweer wordt Best geconfronteerd met het feit dat er in het verleden geen echte keuze is gemaakt m.b.t. bezuinigingen en gemeentelijke taken. De door de coalitie gekozen “kaasschaafmethode” (van alles een beetje, maar nergens ď¿½cht doorpakken) zorgt er weer voor dat besluiten worden uitgesteld, dat mensen worden teleurgesteld en dat taken en programma’s halfslachtig worden voortgezet. Dit keer ZininC, onze marktplaats voor cultuureducatie. ZininC koppelt vraag (van basis- en middelbare school) en aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
Geplaatst op 26 Jan 2013 door Best Open


Doorpakken of puinruimen ?
In gemeenteland is het gewoonte om het laatste volle jaar voor de verkiezingen te zien als “oogstjaar”. Coalities hebben twee jaar de tijd gehad hun ambities voor te bereiden. In het laatste jaar, 2013, kan er geoogst worden en in 2014 verantwoording afgelegd naar de kiezer. Wordt het “doorpakken of puinruimen”?
Geplaatst op 13 Nov 2012 door Best Open


Het gaat inderdaad heel anders. Maar is het beter ?
Bijna 2 jaar na de verkiezingen is de slogan van de huidige coalitie CDA-VVD-D66 (“het moet anders”) helder en wordt het nieuwe beleid duidelijk. Enkele voorbeelden: De Eindhovenseweg Zuid wordt opgeknapt, kosten ca. 6,5 miljoen, Sportpark Leemkuilen wordt opgeknapt, kosten bijna 4 miljoen, het nieuwe centrum wordt “opgeleukt” met een parkeergarage; kost veel geld en overal in het Centrum, ook voor bewoners, betaald parkeren om dit ‘ding’ te kunnen bekostigen, de renovatie van de molen is nagenoeg afgerond, kroeg wordt gekocht voor in totaal 1,5 miljoen, en er is meer.
Geplaatst op 18 Mar 2012 door Best Open


Geluidmeetpuntennetwerk.
Vorige week maandag werd, tijdens de raadsvergadering, het voorstel tot het plaatsen van een geluidmeetpuntennetwerk met een hamerslag aangenomen. Daarmee is de raad tegemoetgekomen aan een wens van de bewoners van Villawijk/Koekoeksbos en Batadorp. Die ervaren veel overlast van verkeer dat in de nabijheid van hun wijk passeert. Niet alleen auto’s maar ook treinen, vliegtuigen en schepen.
Geplaatst op 24 Jun 2011 door Best Open


Monumentenbeleid: wel Raadsbesluiten maar geen uitvoering
“Hď¿½ monumentenman”, zo werd ik laatst nageroepen. Volledig onterecht natuurlijk, maar op dit moment bijna op te vatten als een geuzennaam in onze gemeente. Een beetje navragen, neuzen, spitten en graven blijkt al voldoende te zijn om bestuurlijk onvermogen, besluiteloosheid en misschien zelfs wel angst voor verantwoordelijkheid bloot te leggen. Stevig volhouden in de controlerende taak van de raad (burgerlid in dit geval) blijkt meer impact te hebben dan ooit voor mogelijk werd gehouden.
Geplaatst op 20 Jun 2011 door Best Open


Reconstructie Eindhovenseweg Zuid: even gas terugnemen.
Maandag 31 januari stemde Best Open tegen het raadsvoorstel om 6,7 miljoen euro krediet te verstrekken ten behoeve van de reconstructie van de Eindhovenseweg Zuid. We stemden tegen omdat we niet overtuigd waren dat de financieel meest gunstige keuze aan de raad was voorgelegd. Ook stemden we tegen omdat we het niet juist vinden om op dit moment, kort voorafgaand aan raadsdiscussies over mogelijke bezuinigingen, zoveel geld te reserveren voor dit project. Dat de Eindhovenseweg Zuid moet worden opgeknapt en dat een aantal van de andere, in het raadsvoorstel genoemde, maatregelen moeten worden uitgevoerd, stellen we niet ter discussie. Naar onze mening zijn er echter goedkopere manieren om het doel te bereiken.
Geplaatst op 05 Feb 2011 door Best Open


Best Open voorstander van starterswoningen!
…maar dan wď¿½l eerst onderzoek naar doelgroepen…
Potentiële starters op de woningmarkt kunnen een beroep doen op regelingen die de aankoop van de eerste woning bereikbaar maken. Het Rijk, de Provincie en natuurlijk ook onze Gemeente beseffen dat het soms het laatste financiële zetje is om tot aankoop van woonruimte te kunnen overgaan. Bij het Rijk en de Provincie is het potje inmiddels leeg, maar de Bestse regeling is gelukkig nog steeds van kracht.
Geplaatst op 22 Dec 2010 door Best Open


Content Management Powered by CuteNews