Best Open Verkiezingsprogramma 2018-2022: ‘n beter Best!

 

Een mens heeft twee oren en één mond. Die moet je wel in de juiste verhouding gebruiken. Die kunst verstaat Best Open als geen ander.

 

Wij zijn niet alleen trots op onze gemeente Best, maar ook trots dat we ons al twintig jaar mogen inzetten voor een welvarend Best. En dat willen we de komende jaren blijven doen, op onze kenmerkende manier: verbindend, weloverwogen, deskundig, slagvaardig en zorgvuldig.

 

Als lokale partij handelen we in alle vrijheid, zonder richtlijnen van landelijke partijen. We houden in de eerste plaats rekening met de belangen van Best, maar vanzelfsprekend hebben we een scherp oog en oprechte belangstelling voor regionale samenwerking waar die ten goede komt van Best en de regio.

 

Wij luisteren naar onze medeburgers, vragen om adviezen en tips, nemen het initiatief om open en eerlijk te communiceren. Niet voor niets natuurlijk heten we Best Open: helder, transparant met een open besluitvorming. Zo moet de politiek werken, is onze stellige overtuiging.

 

 

Goed besturen

 

Politiek bedrijven met oog voor elkaar en met oog voor de inhoud biedt alleen maar winst. Voor alle partijen, en nog belangrijker: voor alle Bestenaren.

 

Waar de landelijke politiek geregeld verbaast met messcherpe en keiharde botsingen tussen partijen, zo blinkt de gemeente Best uit in een respectvolle houding tussen coalitie en oppositie. De nadruk ligt op de inhoud, op de waarde voor Best en haar inwoners. Best Open heeft nadrukkelijk gepleit voor deze manier van politiek bedrijven, en vanzelfsprekend zijn wij de andere partijen erkentelijk dat zij dit idee hebben omarmd. Besturen doe je immers met zijn allen.

 

Dankzij deze werkwijze heeft Marc van Schuppen, als wethouder voor Best Open, langlopende en voortslepende zaken opgepakt en afgehandeld. Denk maar aan De Vleut, de woonvisie en de bouwplannen binnen de bebouwde kom, de structuurvisie Buitengebied, en de woningbouwafspraken binnen Stedelijk Gebied Eindhoven.

 

Onze twee raadsleden Veronique Zeeman en Leon Kennis hebben op een constructieve en kritische manier hard gewerkt aan een breed draagvlak binnen de gemeenteraad voor veel voorstellen. Juist door die werkwijze waar niet de traditionele tegenstelling tussen coalitie en oppositie de boventoon voerde, maar duidelijk door de gezamenlijke focus op inhoud kwam een gedegen besluitvorming in de gemeenteraad tot stand.

 

In de afgelopen vier jaar hebben we veel gerealiseerd. Nieuwe wetten op sociaal gebied hebben we met veel inzet in het college en de gemeenteraad uitgewerkt en ingevoerd. De nieuwe inrichting van het centrum heeft Best enorm goed gedaan, net als de realisatie van de Cultuurbank en ‘t Tejaterke.

 

Er staat nog veel meer op stapel. Plannen op uiteenlopende gebieden zijn gemaakt en we zijn begonnen met de uitvoering. We hebben alle aandacht voor Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg, Wonen en Zorg, Bewonersparticipatie, Woonvisie, Structuurvisie Buitengebied, Kunst en Cultuur, Bestuurlijke Toekomst, Dienstverlening, Duurzaamheid en Omgevingsvisie. De komende jaren willen we deze plannen goed en daadkrachtig uitvoeren. En daar hebben we iedereen bij nodig!

 

We vinden dat het goed gaat met Best. Kan het nog beter? Best Open weet het wel zeker!

 

 

Een beter Best

 

Iedereen is uniek, maar samen zijn wij Best. Dat maakt ons sterk.

 

Wij zijn burgers, gemeente, instellingen, verenigingen en ondernemers. Wij zijn Best. Met het besef dat je samen sterk staat, komt een Beter Best in zicht. Gemeentes proberen om burgers vroegtijdig te betrekken bij plannen, beleid, regels en uitvoering. Bij Best Open denken we dat het nog beter kan. Daar gaan we stappen in maken. Wij dagen iedereen uit met creatieve en vernieuwende werkwijzen om dit te bereiken. Een concreet voorbeeld is de Burgertop van afgelopen zomer. Met 200 burgers hebben we uitgebreid gesproken en ideeën uitgewisseld over de bestuurlijke toekomst van Best.

 

Elk huishouden weet dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Dat is bij de gemeente niet anders. We gaan niet meer geld uitgeven dan we binnen krijgen. Dat betekent dat we scherpe keuzes moeten maken. Dat gaan we niet alleen doen, uw mening is van wezenlijk belang. Pas dan kunnen we een breed gedragen besluit nemen.

 

 

Meedoen

 

Best Open maakt meedoen eenvoudig. Elke inwoner heeft invloed.

 

Doe mee! Best Open hecht aan een goede verstandhouding tussen inwoners en gemeente. Dat is makkelijk gezegd, maar we maken het wel waar. We hadden in het verleden al een politiek café, nu hebben we elke zaterdagochtend de ‘koffieklets’, waar iedereen aan mag schuiven.

 

Een ‘ideeënmakelaar’ is een concreet idee. Die zal inwoners van Best met raad en daad terzijde staan als zij ideeën hebben voor een Beter Best. Met tips en adviezen over de beste manier om een idee te verwezenlijken, is de kans op slagen veel groter en wordt meedoen en betrokkenheid beloond.

 

De komende Omgevingswet geeft inwoners veel meer invloed bij plannen voor hun huidige woon- en leefomgeving. Tot die wet van kracht wordt, gaan we alvast experimenteren en blijven we inzetten op buurtgesprekken. Bijvoorbeeld over parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto’s of ingrijpende verbouwingen. Zo creëren we wederzijds begrip en kunnen we waar nodig aanpassingen doen.

 

 

Samenwerken

 

Best Open maakt zich sterk voor een mooie en krachtige regio. Waarin Best zelfstandig blijft.

 

Wij vinden dat Best een zelfstandige gemeente moet blijven! Een fusie is niet nodig, nu niet en ook in de toekomst niet.

 

Samenwerking met de belangrijkste partners in Best op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en in het bijzonder met ondernemers is van essentieel belang. We gaan kijken welke uitdagingen er liggen voor Best en hoe we die samen aanpakken.

 

Dat we vinden dat Best zelfstandig moet blijven, betekent niet dat we niet over de gemeentegrenzen heen kijken. Integendeel! Een aantal zaken als zorg, woningbouw, bereikbaarheid, milieu en Brainport pakken we aan met andere gemeentes. Samenwerken met andere gemeentes is op die gebieden gewoon nodig, verstandig en efficiënt. Met elkaar stemmen we af waar we nieuwe woningen bouwen en maken we met bijvoorbeeld Wooniezie het aanbod in (sociale) huurwoningen overzichtelijker en eenvoudiger.